Trico

Skydda dig mot viltskador med Trico

Trico är en produkt utvecklad ur traditionella metoder för att skydda skogsplantor mot viltskador.

Kategori:

Beskrivning

  • Trico har god och långvarig bortstötande effekt mot rådjur, älg och hjort. ·   
  • Trico är enkel att använda.   
  • Trico är en naturlig produkt, den repellerande substansen består av fårfetter.
  • Trico är mild mot planta och gröda, kan behandlas hela säsongen. 
  • Trico är vattenresistent då den torkat.
  • Trico kan användas på ett stort antal träd och växter såsom gran, tall, lärk och löv, och inom lantbruk på raps, ryps och stråsäd.  
  • Trico är en klass 3-produkt och kan användas av alla. Ingen utbildning krävs.

Trico – Tips för lyckad användning (PDF)

Resultat av forskning och beprövad erfarenhet I många länder har man använt ull för att skydda växter från att bli betade av klövvilt. Produkten Trico är ett resultat av många års forskning. Denna visade att vissa fettsyror som finns i fårtalg fungerar bortstötande på djuren. Trico har god effekt, främst mot betning, men minskar även barknings- och fejningsskador. Ett antal försök och praktisk erfarenhet har visat detta. De repellerande luktämnena aktiveras både av temperatur och UV-ljus.

Skog

Erfarenheter Trico skyddar mot älg, rådjur och hjort. Trico kan användas på allt från små täckrotsplantor till träd på över två meter, i tall-, gran-, lärk-, björk-, masurbjörk och ädellövsplanteringar med mycket god bortstötande effekt. Behandlingarna har skett höst och vår, både före och efter invintring. Behandlingen har inte visat någon påverkan på plantans tillväxt.

Användning Trico är en färdig formulering som skall användas utan spädning. Applicering kan ske med ryggspruta eller annan sprututrustning. För att uppnå långvarig effekt ska Trico torka in. Behandlingen får därför inte göras vid risk för regn, dimma eller frost.

–          Mot viltbetning på skogsplantor Toppen på plantan behandlas, men plantan i övrigt behöver inte sprutas. Beprövade munstycken är Unijet 6501 samt 40015. Dosrekommendation Dosen är beroende av hur begärlig plantan är, kombinerat med betestrycket. Rekommenderad dos är 3-4 ml per planta/behandling. Normal åtgång är 7-10 liter per hektar (2500 plantor/ha).

–          Mot fejning Stammen behandlas i fejningshöjd på vår/försommar innan fejning. Dosrekommendation är 5-10 ml per planta/behandling.

–          Mot barkgnag Behandla vår och höst. Dosrekommendation är 20-100 ml/träd.

Varför viltskyddsbehandla plantor? Stora stammar av klövvilt har ökat konkurrensen om födan i skogen. Olika trädslag reagerar olika på betning, men generellt orsakar betning lägre produktion, sämre kvalité, och lägre vitalitet på plantorna. Studier har visat att tallplantor som betas första året aldrig återhämtar sig och upp till hälften av dem dör redan vid måttlig betning. Viltbehandling är en lönsam åtgärd redan vid låga betesfrekvenser, och i många fall en förutsättning för en lyckad föryngring.

Rengöring Utrustningen rengörs med vatten och diskmedel.

Jordbruk

Trico är numera godkänt för användning inom jordbruk! Trico får användas i stråsäd, raps, rybs och majs för att göra hjortdjur mindre benägna att beta av grödorna. Produkten används sedan flera år med gott resultat inom jordbruk i andra europeiska länder. Produkten är godkänd för ekologisk odling och kan även användas av Krav-odlare.

–          För avskräckning i Raps, ryps, majs och stråsäd: 15 l/ha i stadie BBDH 12 – 61, högst 4 behandlingar per år. Späd ut i 200 – 300 l vatten per ha.