Skip to main content

PRODUKTER

Basinox

– motverkar rotröta

Basinox motverkar en av de allvarligaste skadegörarna inom skogsbruket – rotröta. Vi är stolta över vår utveckling och resultatet av medlet, som dessutom är den första nya produkten mot rotröta som registrerats på marknaden under lång tid.

Basinox baseras på en pseudomonas bakterie som är naturligt förekommande i jorden. Bakterien lever på rötter och skyddar värdväxten mot angripande svampar. När ett träd avverkas, lever stubben och rötterna vidare en kortare tid. Om den färska stubbytan behandlas skyddar Basinox även denna emot svampangrepp.

Bakterien motverkar att svampen (heterobasidion spp.) som orsakar rotröta etablerar sig på stubben och hindrar på det viset spridning via rötterna. Efter en tid minskar bakterien och återgår efter hand till en naturlig nivå och andra icke-patogena svampar kan då bryta ner stubben som inte längre är färsk och attraktiv för rotrötesvampen.

Basinox är resultatet av ett utvecklingsarbete som bedrivits sedan början av 2013. Fältförsök ligger till grund för rekommenderad dos och medlets effektivitet. Försöken har gett jämna och höga resultat. Försöken har gjorts i gallringsskogar i södra Sverige, där Basinox applicerats på färsk stubbyta av gran. Trissor av stubben har sedan samlats in och analyserats i laboratorium. Medlet är även testat i flera maskintyper med goda resultat.

Mer om rotröta

Rotröta är ett sjukdomssymptom som uppvisas av träd vars rötter eller stam angripits av svamp ur släktet Heterobasidion spp. Det är en av våra allvarligaste skadegörare i vårt skogsbruk.

Mest drabbad är granen, men även andra trädslag angrips. I genomsnitt är var sjunde gran som avverkas angripen av rotröta, men i enskilda bestånd kan det vara betydligt mer. Gallringsstubbarna är vanliga inkörsportar för rötsvampens sporer, som via rotkontakter sprider sig till andra friska träd.

Träd som drabbas av röta får lägre virkesvärde, växer långsammare, blir känsligare för stormar och drabbas oftare av insektsangrepp än friska träd. Rotrötan beräknas kosta skogsbruket omkring en miljard kronor per år. Detta i form av minskade intäkter på grund av kvalitetsnedsättning, tillväxtminskning och kostnader för extra skötselinsatser.

Frågor?