Skip to main content

Produkter

Gibb Plus Forest

– för ökad produktion av kottar

Fröplantagerna är den nya skogens barnkammare. Det är där de förädlade gran- och tallplantorna startar som frön. Men det är alltid brist på det bästa fröet, det som har den högsta förädlingsvinsten. Bristen är särskilt stor för gran.

Gibb Plus Forest är en produkt som stimulerar blomning för att öka mängden kottar i fröplanteringar av barrträd. Gibb Plus Forest innehåller hormonet gibberellin som naturligt finns i trädet. En injektion med det blomningsstimulerande hormonet kan öka trädens frösättning med 50 procent eller mer. De tester som gjorts visar att behandlingen är lönsam.

Användning

Gibb Plus Forest ska användas outspädd, och appliceringen görs genom att lösningen droppas/sprutas i ett flertal hål som borras i stammen. Placera hålen på olika höjd inom bekväm arbetshöjd. Hålen placeras ej lodrätt över varandra.

För att få ett mindre antal hål per stam kan man välja att spruta in lösning vid två tillfällen. Andra sprutningen görs då innan lösningen från den första helt har absorberats i veden.

Hålen borras 2-3 cm djupa, snett nedåt med en håldiameter på 8-12 mm beroende på stamgrovlek. Lösningen hanteras i precisionsspruta. För att få rätt dosering, gör en provsprutning i mätglas före påbörjad behandling. För att hela tiden ha rätt dosering, gör provsprutning regelbundet under arbetets gång.

Dosering på gran

Stamdiameter

Gibb Plus Forest

7 – 15 cm

2 ml

15 – 20 cm

4 ml

20 – 25 cm

6 ml

25 +

10 ml

Vid behandling av tall dubbleras dosen.

Behandlingstidpunkt

Behandlingen görs då grenarnas årsskott skjutit ca 2/3 av sin slutliga längd. Detta inträffar från slutet av juni till början av juli, beroende på var i landet behandlingen sker.

Förvaring

Produkten ska förvaras på säker frostfriplats som inte överstiger normal rumstemperatur på 25 grader. Förvaras endast i väl försluten i originalförpackningen. Produkten ska invändas inom 12 månader från tillverkningsdagen, se etikett.

Rengöring

Rengör utrustningen väl. Väl rengjort tomemballage kan lämnas till återvinningscentral.

Frågor?