Skip to main content

Tall och granskog

Ofta står valet mellan tall eller gran. Varför inte båda två, samtidigt. I området där vi verkar är huvuddelen av markerna medelgoda. På dessa marker trivs både tall och gran, så varför inte kosta på sig en plantering med kompletterande sådd av tall?

Skulle sådden av tall gå åt skogen så blir det blir en granskog. Vill det sig väl, så har vi en trevlig blandskog av barr. Förhoppningsvis slår sådden väl ut, och det finns många stammar och valmöjligheter vid röjning och gallring. Sådd av tall sker lämpligen under våren.

En tallföryngring kräver ofta mer omsorg och omtanke, men är en viktig försäkring för framtiden. Med tillförsikt ser vi hur andelen tall ökar i de sydsvenska skogarna, viltet är fortfarande den största problematiken i tallskogsskötseln, men vi känner till ett skydd som är väldigt bra.

Vill du testa i liten skala? Vi har tagit fram en fröpåse med tallfrön som finns hos många av våra återförsäljare. Eller kommer ni förbi och hälsar på oss på Elmia Wood den 2-4 juni, så lovar vi att bjuda på tall-prat och tallfrön!