Skip to main content
Basinox motverkar rotröta

Roten till det onda

Rotröta angriper stubbytan på de nyfällda träden och sprider sig via rötterna till andra träd i beståndet. Grovröjning bör alltid utföras vintertid när temperaturen är låg.
 
Det finns idag inget sätt att bekämpa ett angripet bestånd, utan alla åtgärder måste vara preventiva och hindra rotröta från att komma in i beståndet. Ett smalt träd med liten stubbyta, har en proportionerligt liten risk att drabbas av rotröteangrepp, jämfört med ett grovt träd. Därför medför grova träd mycket högre risk för angrepp. Det finns idag en P-form och en S-form av rotrötan. S-formen går på gran och P-formen på tall. Det är allvarligare att få in rotröta i ett granbestånd, men även tallen kan drabbas med tillväxtförluster. För granen blir då trädet massaved istället för timmer.
 
Ofta uppstår sekundära skador på de angripna träden, de blåser omkull eller angrips av andra skadegörare. Det har uppskattats att den samlade kostanden för det svenska skogsbruket är 0,5-1 miljard årligen – samtliga är förlorare, skogsägare, skogsindustri och Skatteverket.
Sammantaget; vår och höst röjer vi klena och lövrika bestånd och på vintern är det grovröjning som gäller.