På Ericsberg lyckas man med att kombinera stora viltstammar med fina ungskogar.

Fina föryngringar i hjorteldoradot

John i ett av Ericsbergs välskötta tallplanteringar

Ericsbergs Fideikommiss AB består utöver fastigheter och andra arealer av 10 300 ha skogsmark. Skogen förvaltas i egen regi av Ericsbergs Säteri AB. Familjen Bonde har ägt fastigheten sedan början av 1800-talet och har som mål att bedriva ett långsiktigt skogsbruk. Fastigheten är PEFC-certifierad*.

Vi åkte till utflyktsmålet Ericbergs Säteri i det natursköna Södermanland för att träffa Ericsbergs skogsförvaltare John Erlandsson och skogentreprenören Harry Lind. Vi passade på att prata med de två skogsentusiasterna om fastigheten Ericsberg och hur de gör för att lyckas med skogsplanteringar i ett område med så högt vilttryck.

John berättar om vikten av att sätta rätt planta på rätt plats när vi träffas på gårdskontoret en snöig decemberdag.

-Oftast går det bra i början av omloppsperioden att sätta gran på tallmark, problemen brukar komma senare. När vi flyginventerade barkborreangrepp såg vi att angreppen var störst på de områden där gran var planterat på tallmarker. Granen tål varken för torr eller för blöt mark, om den står på fel mark saknar den motståndskraft mot exempelvis barkborrar och röta när den blir angripen. Vi försöker föryngra med tall på tallmarker och viltbehandlar i de områden där det behövs. På Ericsberg viltbehandlas bara tallplanteringar.

Viltstammarna

Den betning som sker på Ericsberg utförs av dov- och kronviltet, älgstammen är relativt låg.

-Eftersom älg knappt förekommer på de centrala delarna av Ericsberg så är min uppfattning att det är kronviltet som betar tallen, säger John. Om vi skulle plantera tall utan att viltbehandla skulle plantorna få det svårt i vissa områden. Granen betas ibland av dovhjorten, men det är mest på sidoskotten, och det är ju inte så farligt för plantan i och med att toppskottsbetningen ger de största problemen.

-Jakten har ett stort värde här på Ericsberg, samtidigt vill vi ha ett långsiktigt skogsbruk med bra värdetillväxt och hög kvalitét på skogen, då gäller det att vi börjar rätt från början och anpassar skogsbruket efter det, säger John.

Säteriet har problem med barkflängning i anslutning till jordbruket ( det vill säga då kronviltet äter barken). Men på den större delen av skogsmarken är inte barkflängningen ett stort problem. Toppskottsbetningen på tall under de första 2-3 åren i föryngringsfasen det stora problemet.

Viltbehandling

Ericsberg har en lång tradition av att använda viltskyddsmedel, de började redan 1995. Harry, som hjälper Ericsberg med skogsvårdsåtgärder var en av de första i Sverige att använda Trico. Han har varit en övertygad användare sedan dess.

-Den största fördelen med att använda Trico var att vi kunde börja behandla tidigt på hösten då Trico är skonsamt mot plantorna, säger Harry. Vi ser till så att vi har medel hemma i slutet på augusti, redan då kan vi se att det varit betning på plantor. Men vi måste göra en avvägning om när vi ska behandla. Vi brukar komma igång i början på september, då växer inte plantan så mycket mer för den säsongen, men samtidigt får det inte bli för mycket viltbetning.

På Ericsberg behandlar de med Trico tills tallplanteringen når upp till 1 till 1,5 meter. Hjortar äter plantorna under de första 2-3 åren. Även att behandla plantor på våren då det varit risk för försommarbetning säger Harry har fungerat väldigt bra.

Den största skillnaden med att använda Trico, är att man kan behandla med medlet tidigt på hösten, och att Trico är väldigt lätthanterligt, säger Harry, som har behandlat många plantor i sina dagar. Han rekommenderar en 5 l behållare med rem över axeln istället för en stor ryggspruta.

-Det blir så mycket smidigare att behandla då, menar Harry.

Av de medel Harry har testat under alla år så är Trico överägset bäst, både för människan och för den viltrepellerande effekten. Trico ger en 100 % effekt- har det betats så har det blivit misstag vid behandlingen, säger Harry.

Faktaruta

2012 behandlades 500 000 plantor med Trico, mängden behandlade plantor brukar ligga runt 200 000-300 000 per år. Antalet behandlade plantor har ökat de senaste åren då effekten av medlet varit goda och att det samtidigt är smidigt och prisvärt att använda. Under säsongen behandlas 4 000-8 000 plantor per dag, beroende på hur hygget ser ut. På fastigheten så Tricobehandlas bara tallen för att undvika viltbetning.

*PEFC står för (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes som är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering).