Kostnadseffektivisering, hyggesvila och miniplantor i Skåne

Skåneskogens Utvecklings AB- vi åkte söderut till de bördiga markerna runt Svalöv för att prata med Björn Hedegaard, skogsvårdsansvarig för Skåneskogen på anrika Trolleholm.

Skåneskogen är en av Skånes största förvaltare av skogsfastigheter. De förvaltar ca 10 000 ha fördelat på en 8-9 egendomar. Alla är PEFC*- och FSC**-certifierade. Inom förvaltningen finns bland annat Knutstorp, Trolleholm och Maltesholm. Bolaget har en egen plantskola, bland annat odlar de poppel i egna växthus. Förutom traditionell skogsförvaltning, producerar de även julgranar och så kallat pyntegrönt.

Björn i det magnifika kustgransbeståndet

På godsen växer både löv- och barrskogar. Naturligt för området är att fokusera på löv, men Skåneskogen har dessutom valt att jobba och ligger i framkant med skötseln av ett brett spektra av exoter inom barrskog såsom lärk, douglasgran, kustgran (Abies Grandis) och sitkagran.

Målet är att ha ett intensivt och bra skogsbruk med fina föryngringar och hög produktion. Detta mål, i kombination med de olika godsägarnas mål utgör själva basen i förvaltningsstrategin.

-Skogsbruket har så långa omloppstider, hur marknaden ser ut framöver är svårt att säga. Därför fokuserar vi inte bara på ett trädslag, säger Björn när vi sitter på Trolleholms Godskontor och pratar. På de träden vi planterar önskar vi en hög tillväxt och bra virkeskvalitet.

Vi åker ut och tittar på ett välväxt 60-årigt kustgransbestånd (Abies Grandis), där står 1250 m3sk/ha. Skillnaden med det 60-åriga granbeståndet bredvid är slående.

-Hade de vetat då hur stor skillnaden skulle bli så hade de troligen satt mer Grandis då. Nu plockar vi kott härifrån till våra egna planteringar. I samarbete med SkogForsk har vi anlagd flera fröplantager, bland annat i hybridlärk som nu är i full produktion. Vi använder huvudsakligen eget frö, antingen från egna godkända frötäktsbestånd eller från egna fröplantager, säger Björn.

Miniplantor ger snabb etablering

Skåneskogen ser ständigt över sin verksamhet och eftersträvar att hitta nya sätt att göra skogsbruket mer kostnadseffektivt. Trots att vi befinner oss i Skåne har de hyggesvila på minst tre år för att minska snytbaggerisken. Den långa hyggesvilan för också andra fördelar med sig. Inte minst uppskattar plantskolorna det inför plantbeställning. Då vet de vilka plantor skåneskogen behöver inför kommande säsonger. Vi legoodlar det mesta och föryngringsplanerna ligger fast till 80 procent för nästkommande år, vilket är tack vare användningen av 1-åriga täckrotsplantor.

Plantorna legoodlas i Holland. Plantorna sätts på våren och på sommaren, när plantorna är i växt.Tillväxten är snabb, exempelvis är sitkan 10 cm vid plantering, vid växtsäsongens slut är plantan ungefär 30 till 40 cm.

Innan plantering görs en radikalare markberedning en högläggning eftersom det krävs dels på grund av markförhållanden dels på grund av hyggesvilan. Vanligast på dessa bördiga marker i Skåne är att plantera stora barrotsplantor, men istället sätter man här små täckrotsplantor.

-De små plantorna är billigare att köpa och billigare att sätta. Plantan kostar runt en krona, det blir en låg investering jämfört med att köpa större plantor. Dessutom etablerar sig de små plantorna också mycket bättre, säger Björn. Däremot får vi gräsröja det andra och tredje året, men det lönar sig ändå.

Det är stora mängder plantor som distribueras, under 2013 kommer vi att sättas ca 1,5 milloner plantor på grund av stora planteringar med ek efter asken som har dött på grund av asksjukan. För att slippa stängsel använder vi Trico i ett till tre år, beroende på planta och bonitet. Det som avgör är plantans höjd. I regel görs Tricobehandling tills träden är cirka en meter.

Viltstammar och viltbehandling

Hur de olika godsen ser på sina viltstammar varierar. Björn menar att vilttrycket generellt är väldigt högt inom förvaltningsområdet.

– På ett par av egendomarna finns mycket stor dov- och kronviltsstam – där är till exempel dovhjortstammen 1 dov / hektar. På de flesta egendomar är vilttrycket mera moderat. Här finns främst rådjur, men också vildsvin, dovhjort samt lite älg och kronhjort.

För att vara förbered inför säsongen köper de in Trico slutet på augusti för att det ska finnas på plats när de fina höstdagarna kommer och då behandlingen sker. Många obehandlade plantor viltbetas under augusti och september. Lärk, douglas och sitka har en liten längre växtsäsong, så Björn får göra en avvägning om när de ska komma igång för säsongen. Vid mitten av september börjar vanligtvis behandlingen men Björn tycker det är bättre att komma igång för tidigt än att vänta, så att inte många plantor hinner betas.

-Vi jobbar med Trico på olika sätt, inte bara vid nyplanteringar. Om det av olika anledning blivit ojämn föryngring, brukar vi Tricobehandla de mindre plantorna i luckorna för att säkra att en jämn skog ska växa upp. Samma sak gäller om det blivit luckor i ett hägn, då behandlas de mindre plantorna med Trico, så man kan ta bort viltstängslet tidigt och ändå få en jämn föryngring.

År 2012 var fjärde året som Trico användes. Björn berättar att de kom över medlet lite av en slump. De hade använt PW-viltskydd innan. Björn testade Trico och tyckte att det fungerade bra och har andra fördelar med sig.

– Jämfört med stängsel slipper man underhållet. Vi räknar med att det går åt ca två timmar per hektar och år i underhåll för stängsel. Dessutom skall stängslet tas bort. Det är ett dyrt och krävande jobb.
-Trico är användarvänligt, enkelt att använda helt enkelt, dessutom gillar vi att det inte är några stora restriktioner vid användningen i och med att det är ett biologiskt medel, säger Björn.

Tricoanvändning på Skåneskogen:
Tricobehandling görs på alla viltbegärliga plantor – både löv och barr. För nuvarnde tricobehandlas 150-200 ha/år.
Det går åt ca 3 till 4 ml per planta, de behandlar cirka 4000 plantor per person och dag. Ungefärlig mängd som går åt är 10 l per hektar, ibland mer. Bästa behandlingssättet är att använda sig av en 5 l handpruta. Då det rör sig om så stora arealer, har de köpt förlängningsstöd vid behandling av små plantor, för att underlätta behandlingen för de som gör jobbet och för att öka prestationen. Personalen går mellan att klippa pyntegrönt och att spruta på Trico på plantor under perioden, beroende på hur vädret är.

*PEFC står för (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes som är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering)

**FSC står för (Forest Stewardship Council som skall främja ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar).